Tematín
Author: Mojmír Choma
Submitted by: admin   Date: 23:54 21-06-2010
Comments: (0)   Ratings:
No comments yet
Bookmark and Share
Verzia pre tlač
OZ HRAD TEMATÍN
Prehľad dosiahnutých výsledkov


Etapy vzniku a založenia OZ

• myšlienka prišla po návšteve hradu
• informovanie sa o všeobecných podmienkach hradu (majetkové, právne,prírodné...)
• na základe skúseností vytvorenie strategického plánu
• vytvorenie stanov a zaregistrovanie organizácie


Kto je OZ hrad Tematín?

• Neziskové dobrovoľnícke združenie
Ciele:
– Konzervácia pamiatky
– Organizácia akcií a kultúrnych podujatí
– Riadenie výskumnej činnosti
– Združovanie osôb
– Propagácia pamiatok
– Ochrana pamiatky a jej prostredia

Ako na to ???

• Cesta k cieľom:
– zabezpečenie potrebných povolení na práce
– získanie si domácej podpory
– organizovanie pracovných pobytov na pamiatke
– oslovovanie odborníkov k výskumnej činnosti
– publikovanie článkov a výsledkov výskumov
– nadväzovanie kontaktov medzi osobami v aj mimo organizácie
– tvorba projektov a grantov na financovanie činnosti


Povolenia


• Štátna ochrana prírody SR,správa oblasti Biele Karpaty
- táborenie, odstraňovanie zelene,osadenie tabúl, archeol. výskum,statické zaistenie murív
• Krajský pamiatkový úrad Trenčín
– čistenie hradu od zelene,prerokované a schválené statické zaistenie murív
• Obvodný úrad ŽP v N.M.n.V. – osadenie informačného systému
• Lesy SR š.p. generálne riaditeľstvo v B.B. – vjazd s motorovým vozidlom, osadenie inf. sys., odstránenie náletovej zelene, statické zaistenie múrov

Čo sa nám už podarilo a na čom ešte pracujeme:

Čistenie od zelene

Bezpečnostné prvky
• zabezpečené nebezpečné miesta na hrade provizórnymi zábranami

Pre turistov

Konzervácia pamiatky

Konzervácia pamiatky - piliere

Konzervácia pamiatky - klenba

Príprava materiálu a výskum
• zber kameňov nielen v areáli hradu
• rozoberanie sutiny vhodnej na maltu mimo areál hradu
• príprava a realizácia archeologického výskumu, architektonicko-historického prieskumu a geofyzikálneho prieskumu
• plánovanie ďalších výskumov (botanika, dendrológia, geológia, zoológia a iné)

Geofyzikálny prieskum
• realizátor: SAV / Prif. UK, prof. Roman Pašteka, Mgr. Jaroslava Panišova

Archeologický výskum
•realizátor výskumu: ACHILLES ARCHAEOLOGY, s.r.o.
Vedúci výskumu: Mgr. Róbert Daňo, PhD.
Technický pracovník: Mgr. Ján BaričPlán do blízkej budúcnosti

• pokračovanie archeologického výskumu spolu s historicko-architektonickým výskumom
• konzervácia bránovej veže a východnej časti severného paláca


Ako môžem JA pomôcť?


vlastnou účasťou
finančnou pomocou
– (pre prehľad, napr. archeologický výskum na tento rok presiahol 4000 eur ktoré zatiaľ nemáme, tak ako aj 2000 eur pre historicko-architektonický výskum)
materiálnou pomocou
– dosky, fólie... a iné podľa potreby


OZ HRAD TEMATÍN
tematin@tematin.eu
www.tematin.eu
Slovenská sporiteľňa,
0631063438/0900

Copyright © 2005-2010 - Všetky práva vyhradené
Texty alebo fotografie a iné materiály umiestnené na tejto stránke je možné ďalej šíriť len so súhlasom redakcie stránky:
admin@castrum.sk