Author:
Submitted by: admin   Date: 12:30 12-03-2012
Comments: (0)   Ratings:
Bookmark and Share
Verzia pre tlač
Obnova slovenského kultúrneho dedičstva aj z Finančného mechanizmu EHP
Ministerstvo kultúry SR pripravilo návrhy na obnovu kultúrneho dedičstva a vyslovuje poďakovanie za podporu Úradu vlády SR v tom, že sa stotožnil s návrhmi MK SR, ktoré budú predložené do Bruselu na financovanie z Finančného mechanizmu EHP. „Návrhy na finančnú podporu podáva Úrad vlády SR, preto oceňujem podporu tých projektov, ktoré navrhlo ministerstvo kultúry. Projekty sú rozdelené do dvoch skupín, jednou z nich je podpora konzervácie hradných ruín a druhou je sakrálne kultúrne dedičstvo", konštatoval minister kultúry Daniel Krajcer.

V spolupráci s pamiatkovými úradmi Ministerstvo kultúry SR zaradilo do zoznamu pamiatok, ktoré by v prípade pozitívnej reakcie partnerov, mali byť obnovované z Finančného mechanizmu EHP, kultúrne pamiatky a lokality historického významu - hrad Považská Bystrica, hrad Lednica, hrad Lietava, Slovanské hradisko - Devín, Rímsky vojenský tábor v Iži. Zo sakrálnych pamiatok sú to: hrad Nitra a katedrála sv. Emeráma, kláštor v Hronskom Beňadiku, kláštor v Jasove, súbor stredovekých kostolov - kostol Štítnik Ochtiná, Koceľovce, Rimavské Brezovo, Rimavská Baňa, ďalej kláštor Leles, areál arcibiskupského paláca v Trnave, neologická synagóga architekta prof. Petra Behrensa v Žiline a napokon spoločný projekt Pamiatkového úradu SR a Riksantikvaren Nórsko. Celkový objem finančných prostriedkov, ktoré na projekty žiada úrad vlády spolu s MK SR predstavuje sumu 11 miliónov eur.

Ochrana kultúrnych pamiatok a pamiatkových území je dôležitou prioritou Slovenska v súvislosti so zachovaním kultúrneho dedičstva, ale aj podpory regionálneho rozvoja. Hradné ruiny, ako aj významné sakrálne pamiatky, sú obľúbenými cieľmi turistiky a sú atraktívne aj pre rozvoj cestovného ruchu, ktorý má priamy dopad na zvýšenie zamestnanosti v jednotlivých regiónoch. Minister kultúry Daniel Krajcer podčiarkuje: "Medzi priority Ministerstva kultúry SR patrí posilnenie jednotlivých regiónov v rámci vytvárania nových pracovných miest a ich udržania po ukončení realizácie projektov."

Celkovými cieľmi Finančného mechanizmu EHP 2009 - 2014 je prispieť k redukcii hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore prostredníctvom grantov na investičné a rozvojové projekty a posilniť bilaterálne vzťahy medzi prispievateľskými štátmi a prijímateľskými štátmi prostredníctvom finančných prostriedkov v 5 prioritných sektoroch, pričom jedným z nich je aj ochrana kultúrneho dedičstva.

7. 3. 2012

PHDR. EVA CHUDINOVÁ, HOVORKYŇA MK SR A VEDÚCA REFERÁTU
MK SR NÁM. SNP 33 BRATISLAVA 813 31
TELEFON:421- 2-204 82 110, MOBIL: 421-905 495 23

Zdroj: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky / Obnova slovenského kultúrneho dedičstva aj z Finančného mechanizmu EHP - 07.03.2012


Copyright © 2005-2010 - Všetky práva vyhradené
Texty alebo fotografie a iné materiály umiestnené na tejto stránke je možné ďalej šíriť len so súhlasom redakcie stránky:
admin@castrum.sk